توليدي چدن سازان

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/10/11

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان ايساتيس پويا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آرمان آروين پارس

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان ايساتيس پويا

مدیران سرمایه گذاری:

سميرا اسديان

حسابرس:

موسسه حسابرسي حافظ گام

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/29
کل خالص ارزش دارائی ها 26,629,582,168 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,001,112 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,001,112 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,008,847 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 26,600